Домакинствата изхвърлят 57% от всички хранителни отпадъци в България

Близо 500 000 тона са хранителните отпадъци в страната през 2018 г., показват данни в Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г., предложен за обществено обсъждане до 15 март на сайта strategy.bg. От тях 57% от хранителните отпадъци са от домакинствата. Останалите са от сектора на производството и преработката.

В отпадъците от домакинствата не се включени хранителни отпадъци, които може да се съдържат в „ситна фракция<4см“ на битовите отпадъци. Всеки човек у нас произвежда 94 кг хранителни отпадъци на година, показват данни от 2016 година. Докато средното количество на човек в страните-членки на ЕС е 173 кг. Въпреки че произвеждаме по-малко, не означава, че събираме и използваме този отпадък по най-добрия начин. Проучване на Европейската комисия на данни от страните- членки на ЕС показва, че хранителните отпадъци в ЕС-28 са около 88 милиона тона. Тази оценка е за 2012 г. и включва както годни за консумация храни, така и негодни за консумация части от храните.

Приблизително 20% от общо произведените храни се превръщат в отпадъци

Предвид значителното разхищение на храни в европейските страни, директива 2018/851 от 2018 г. поставя цел за намаляване на хранителните отпадъци в ЕС с 30 % до 2025 г. и с 50 % до 2030 г.. Целите не са задължителни. Но екологичните, социалните и икономическите ползи от предотвратяването на хранителните отпадъци изисква държавите членки да предприемат конкретни мерки, включително информационни и образователни кампании, които показват начините за предотвратяване на хранителните отпадъци. Само преди няколко седмици чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух беше променен и Закона за управление на отпадъците. Според тях измерванията на количествата хранителни отпадъци ще се правят по методологията на Националния статистически институт вместо чрез поддържане на регистри и реално отчитане на отпадъците по местата, където се генерират заведения и домакинства. Първият въпрос е доколко ще е адекватна оценката за количеството на образуваните хранителни отпадъци в страната, за да се поставят реални и адекватни цели в тази посока?

3е-news.net

А държавите членки трябва да измерват напредъка в намаляването на хранителните отпадъци. За предотвратяване на хранителните отпадъци държавите- членки трябва да предвидят стимули за събиране на непродадените хранителни продукти на всички етапи от веригата на доставка на храни, както и за тяхното безопасно преразпределяне, включително на благотворителни организации. С цел намаляване на хранителните отпадъци от особено значение е да се повиши информираността на потребителите относно значението на датата на трайност („годно до“ и „най-добър до“).

ЕК има задача до края на 2023 г. да проучи данните за разхищаването на храни, предоставяни от държавите членки в съответствие с приетата единна методика, с цел да прецени дали е удачно да се определи цел за намаляване на хранителните отпадъци, която да бъде постигната до 2030 г.. Очаква се ЕК да предостави на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.

В България хранителните отпадъци влизат в графата „биоотпадъци“

Законът за управление на отпадъците не включва определение за „хранителни отпадъци“, а хранителните отпадъци са включени в определението за „биоотпадъци“.“Хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.“ Според Директива ЕС 2018/851 „хранителни отпадъци“ са всички храни, които са се превърнали в отпадъци“.

През 2017 г. са предоставени като дарение по-малко храни като количество, но с по-висока стойност. Българска хранителна банка посочва като основна причина за това разпоредбата за маркирането на дарените храни, което предполага сериозен ангажимент от страна на бизнеса, свързан с влагане на допълнително ресурси – пари, време, човешки труд и съответно – с настъпването на нови разходи, произтичащи от допълнителната маркировка. В допълнение, когато става дума за храни с много кратък срок на годност, времето е критичен фактор и е важно храната бързо да достигне до нуждаещите се, безрисково и безопасно.


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!