Доц. Иванова: Онлайн обучението е предизвикателство за качеството на образованието

Онлайн обучението се превърна в стимул за осъвременяване и развитие. Трудно е, но с общи усилия се справяме, заяви за Dir.bg доц. д-р Боряна Иванова, заместник-ректор по учебната част в Аграрния университет Пловдив. С нея разговаряхме за сигурността при провеждането на изпитите, как ще се кандидатсва тази година, кои са предпочитаните специалности и програмата Еразъм. 

– Доц. Иванова, как се обучават вашите студенти в условията на пандемия?

– За съжаление, се налага да провеждаме учебния процес основно в електронна среда. Казвам „за съжаление“, защото обучението в Аграрния университет изисква усвояването на теоретични, но и на много практически знания и умения, които изискват присъствено обучение. Създалата се ситуация ни изправя пред сериозни предизвикателства с оглед поддържането на качеството на подготовката на студентите, но трябва да отбележа, че всички – студенти, преподаватели и администрация – подхождат с разбиране и гъвкавост. Променят се неколкократно графиците на учебния процес, теоретичните и практическите занятия се извеждат в различни времеви периоди, в съответствие с допустимия от здравните власти режим, променят се сроковете и ритъма на обучение – трудно е, но с общи усилия се справяме.

– Занижи ли онлайн обучението качеството на образованието?

– Бих казала, че по-скоро се превърна в стимул за осъвременяване и развитие. В смисъл, че и на преподавателите, и на студентите, им се наложи да преразгледат начина и средствата на комуникация, онагледяване, преподаване и усвояване на учебния материал. Наложи се да се търсят творчески решения и нестандартни подходи, които в редица случаи доведоха до положителни ефекти.

– Разполагате ли с единна софтуерна платформа, в която да провеждате лекциите?

– Аграрният университет ползва един от препоръчаните от МОН софтуери – Office 365, като занятията се извеждат синхронно чрез платформата MS Teams. Като всеки програмен продукт, и този има своите ограничения, но общо взето, разполагаме с добър продукт, който ни позволява да работим пълноценно в рамките на съществуващите ограничения.

– Осигурена ли е сигурността по време на изпити относно преписвания?

– Обучението в Аграрния университет е тясно свързано с получаването на много практически знания и умения. Структурата на изпитите за значителна част от учебните дисциплини включва теоретична, но и практическа част. Това налага присъствено провеждане на изпитите, при което проблемът с преписването преминава в стандартната си плоскост.

При изпитите, провеждани он-лайн, се базираме на лимитиране на времето за изпита, което при тестово изпитване не позволява чисто физически да се разчита на запознаване с материала в последния момент. Прилага се изпитване по индивидуални варианти на тестовете, което възпрепятства колективното решаване. Също така се прилага и устно изпитване, като допълнителен елемент към писмената част, където въпросите се задават в реално време и студентът, съответно, трябва да отговори веднага при включени камери.

Във връзка със сигурността, мога да допълня, че кандидатствахме с проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в който са заложени редица дейности за повишаване на кибер-сигурността, в т.ч. и внедряване на специализиран софтуер за защита от нерегламентирано поведение по време на изпити, като се надяваме процедурата по оценяването скоро да приключи с положително становище.

Снимка: Аграрен университет

– Има ли възможност кандидат-студентите да кандидатстват онлайн? Само по диплома ли тази година ще е приемът в Аграрния университет или напротив?

– Имаме изградена цялостна система за кандидатстване онлайн, като тя включва всички етапи – от подаването на документите, през явяването на изпитите до записването, при спазване на всички нормативни изисквания. На практика, нашите кандидат-студенти имат възможността да дойдат в университета физически директно на първия учебен ден. Това пести много време и средства, а при сегашните условия в допълнение намалява риска от разпространение на заразата, без да ограничава свободата на избор на кандидат-студентите.

Относно правилата за прием – може да се кандидатства само с оценките от ДЗИ, но АУ организира и изпити, на които могат да се явят канидат-студенти, чиито дипломи са издадени преди 2008 г., както и кандидат-студенти, които искат да повишат шансовете си за прием, като получат по-високи оценки на изпитите.

– Кои са при вас предпочитаните бакалавърски специалности, общо колко на брой са?

– Аграрният университет предлага обучение в 13 бакалавърски специалности. Сред най-търсените традиционно попадат Растителна защита, Агрономство (Полевъдство), Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство), Зооинженерство с информационни технологии. Предлагаме атрактивни специалности и в сферата на декоративното градинарство и озеленяването, екологията, аграрното инженерство и туризма, а от тази година ще обучаваме студенти и в много актуалната специалност Биоикономика, която е уникална за България в професионално направление 3.8 Икономика.

 – А магистратските програми?

– При магистърските програми разнообразието е много голямо . Аграрният университет предлага възможности за обучение в повече от 30 магистърски програми. Сред най-атрактивните са: Международният магистърски курс „Растителна защита“, чийто дипломи са признати от 12 европейски университета, „Агробизнес“, „Лозарство с основи на винарството“, „Минерално хранене и торене на растенията“, „Селекция и репродукция на животните“, „Екология на селищните системи“, „Опазване на биологичното разнообразие“, „Земеделска техника“, „Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони“, „Финансов межиджмънт и счетоводство“, „Електронна търговия“ и „Управление на туризма“.

– Къде се намира университетът в Рейтинговата система у нас?

– В съответствие със своя профил, Аграрният университет е традиционен лидер в професионалните направления 6.1 Растениевъдство, 6.2 Растителна защита и 6.3 Животновъдство. Заемаме и престижното 4-то място в направление 3.9 Туризъм.

Не можем да не отбележим и факта, че Аграрният университет дели второто място, заедно със Софийския университет, в класацията на университети в България по оценка от институционалната акредитация с постигната оценка 9,61, непосредствено след лидера УНСС, чиято оценка е 9,66.

– Предлагате ли програми по Еразъм?

– Програма Еразъм+ внася европейско измерение в цялостната дейност на университета, съдейства за реализирането на стратегическите цели за интернационализация, допринася за качеството на образователната и научна дейност на АУ и разпознаваемостта му както в Европа, така и извън нея. Тя е с най-голям брой бенефициенти – студенти, академичен и административен персонал.

АУ е един от първите пет български университета, които получават Еразъм харта през 1999 г. Програмата се превърна за АУ в един от основните аспекти и двигател за международната му дейност, доби популярност, създаде традиции, превърна се в неразделна част от обучението на студентите и в основен инструмент за придобиване на международен опит и квалификация на академичния и административния персонал.

Индивидуалните обучителни мобилности на студенти и персонал се осъществяват по Ключова дейност 103 – Мобилности с програмни държави и Ключова дейност 107 – Мобилности между програмни и партниращи държави.

Студентите и докторантите имат възможност да се обучават или да придобият практически опит в някоя от 116-те институции от 33 държави от и извън ЕС чрез включване в програма „Еразъм+“. Над 2% от студентите на АУ провеждат Еразъм+ мобилност, като индикаторът на Европейската комисия за успешна дейност по Еразъм+ е 1%.

През последната година изпълнението на планираните мобилности по програмата бе засегнато от извънредното положение във връзка с пандемията на COVID – 19. Въпреки това отчитаме 67 изходящи студентски мобилности, в т.ч.: 10 – с цел обучение и 57 – с цел практика; 15 входящи студентски мобилности; 32 входящи мобилности на преподаватели от 11 държави, както и 13 изходящи преподавателски мобилности.

АУ работи и по 15 проекта на програма Еразъм+ по мярките „Изграждане на капацитет“ и „Стратегически партньорства“.


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!