Стари гуми заливат България, спасение не се вижда

Общините все по-често изпитват сериозни затруднения с организирането на системи за разделно събиране на излезли от употреба автомобилни гуми. Ситуацията е изключително сериозна и постоянно ставаме свидетели на замърсяване и горене на гуми. Последно на 11 април десетки гуми плуваха в река Слатинска, а честа практика е да се изхвърлят на нерегламентирани места.

Рециклиращите предприятия в страната нямат достатъчно капацитет да ги преработят, а и за получените продукти нямат реализация, коментират от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Възможна причина за това е големият внос на употребявани автомобили, чиито гуми веднага след продажбата се превръщат в ненужни. Това обстоятелство води до автоматичното ограничаване на количествата „излезли от употреба гуми“, които сервизите приемат от гражданите като се увеличава нерегламентираното им изхвърляне и ангажиране на общините с тяхното събиране и третиране.

Местните власти се налага сами да се справят с тези отпадъци

Много от общините имат проблеми с организациите по оползотворяване, по-конкретно на такива, занимаващи се с излезли от употреба гуми и батерии, отработени масла, опасни отпадъци. Само преди седмица на конференция, организирана от Европейския парламент и НСОРБ проблемът коментира и кметът на Сливен Стефан Радев. „От една страна срещаме неразбиране от страна на гражданите за разделно събиране, от друга страна нежелание на бизнеса за преработка“, каза той. По неговите думи, общините срещат много сериозни предизвикателства с организация на събирането и оползотворяването на отпадъци от излезли от употреба гуми, акумулатори, масла, опасни отпадъци. Така се налага общините сами да финансират тези дейности.

Единствената възможност общината сама да финансира е основно чрез износ, поради липса на рециклиращи съоръжения, но не е нормално това да се случва от такса битови отпадъци, защото това са средства за третиране на битовите отпадъци. Заплатените от гражданите такси при закупуване на продуктите се събират само от организациите като общините са лишени от възможността да получат необходимото финансиране за тези дейности, коментират от НСОРБ.

Общините искат финансиране от ПУДООС или от организациите по оползотворяване

Трябва да се даде приоритет за ефективно прилагане на отговорността на производителя, смята кметът Радев. Националното сдружение на общините предложи при последните промени в Закона за отпадъците от януари да се определят лицата, които понасят разходите за управление на отпадъците. Общините настоят все още ако сами финансират дейности по разделно събиране на отпадъци да получават средства за финансиране на тези дейности от постъпленията от продуктова такса в Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда. (ПУДООС) или от организациите по оползотворяване. Според местните власти, трябва да има цели и задължения за разделно събиране по общини.

Но най-важното е в закона да се предвидят мерки за насърчаване разработването, производството и използването на устойчиви продукти за предотвратяване на отпадъци. Необходимо е да има нормативна основа за подпомагане на новаторските модели на производство, търговия, потребление, намаляване на опасните вещества в материалите, да се увеличава животът на продуктите и многократната употреба. Важна законодателна стъпка е да се даде прозрачност на продуктовите такси, които се плащат към Министерството на околната среда и водите. Ако хората знаят колко плащат за даден продукт, това би насърчило разделно събиране на отпадъците.

Според Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. системата за разделно събиране на излезли от употреба гуми работи успешно, а целите се изпълняват. Много добре е развита практиката за разширена отговорност на производителя. С това се изчерпва темата за гумите в плана. За пореден път виждаме как плановете и програмите нямат нищо общо с реалността.

3enews.net


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!