Създава се Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

Правителството прие Постановление, с което на мястото на Националния съвет по миграция и интеграция се създава Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция. Това съобщиха от Правителствената информационна служба.

Новият орган осигурява необходимата приемственост по задачите, свързани с формулиране и координация на изпълнението на държавните политики в областта на миграцията, убежището и интеграцията на граждани на трети страни.

Със създаването на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция България изпълнява изискването да създаде национален механизъм за интегрирано гранично управление, заложено от европейското законодателство.

Министерският съвет одобри изменения в Закона за акцизите и данъчните складове

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и предлага на Народното събрание да го приеме.

Въвеждат се изисквания за използване на система за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове, в които се произвеждат и складират енергийни продукти с код по Комбинираната номенклатура 2710 12 до 2710 20 (бензин, газьол, керосин и др.), както и тези, на чиято територия са разположени дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол и дестилати.

Видеокамерите следва да бъдат монтирани на всички места, през които в обектите влизат или ги напускат транспортни средства, както и да имат възможност за разпознаване на номера за идентификация на транспортните средства. Целта е да се осигури дистанционно наблюдение от контролните органи на процесите по въвеждане и извеждане на тази група акцизни стоки от данъчните складове, спрямо които е налице необходимост от завишаване на контрола, като се сведе до минимум възможността за неправомерно извеждане на акцизни стоки от данъчните складове.

Освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) се задължават да използват автоматизирана система за отчетност. Когато в обектите на ОАКП се използват енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление, се въвежда задължение за ОАКП да използват средства за измерване и контрол и автоматизираните им системи за отчетност да позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават или използват в обекта, както и суровините, материалите, произведените или складираните стоки.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с които се разширява обхватът на услуги, при които фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ, и услугите се регистрират и отчитат чрез фискални устройства, вградени в автоматите на самообслужване. Предложението обхваща всички услуги, които се предоставят от автомати на самообслужване с електрическо захранване, като изрично се изключва предоставянето на услуги по обмяна на валута чрез автомат за обмяна на валута.

Правителството прие промени в Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора

Министерският съвет прие промени в Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/.
Съгласно промените се увеличава щатната численост на администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора от 9 на 11 щатни бройки. Увеличението е в рамките на общата численост на персонала на администрацията на изпълнителната власт и ще се осъществи чрез компенсирани промени.
Необходимостта от укрепване на капацитета на администрацията на НКБТХ се откроява с оглед нарастването на функциите й, увеличаването на броя на структурите, разкрити в рамките на Закона за борба с трафика на хора, както и с оглед на все по-активната роля на администрацията в изпълнение на националните политики и мерки за борба с трафика на хора и закрила на жертвите.

Приети са техническите правила за предоставяне на информация от единна платформа за инфраструктура за електронните съобщителни мрежи

Техническите правила за подаване и актуализиране на данните в географската информационна система за инфраструктура за електронните съобщителни мрежи бяха приети от Министерския съвет. Актът урежда и начина на достъп до информацията в портала, наречен Единна информационна точка.

Наредбата е част от необходимите нормативни актове за изпълнението на изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура. Целта е чрез своевременна и надеждна информация да се създадат условия за ускорено разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, намаляване на инвестиционните разходи, координация при строежите и осигуряване на ефективен контрол.

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г.

През миналата година Междуведомственият съвет към Министерския съвет е провел 8 заседания, на които са разгледани 94 заявления на фирми и са издадени 93 лиценза и удостоверения за регистрация за външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната и 27 изменения към притежавани лицензи и удостоверения за регистрация.
Докладът ще бъде предоставен на Народното събрание.

Разрешава се изпращането на до трима военнослужещи за развръщане на Национална разузнавателна клетка в състава на военния ни контингент, участващ в операцията на KFOR

Правителството прие решение за разрешаване изпращането и използването на до 3 военнослужещи от Въоръжените сили на Република България за развръщане на Национална разузнавателна клетка (НРК) в състава на българския военен контингент, участващ в операцията на стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR).
Развръщането на Национална разузнавателна клетка в региона ще подобри ситуационната осведоменост и превантивното разузнаване и ще повиши възможностите за ефективна идентификация на съвременните заплахи.

Одобрени са 300 000 лв. за ремонт, възстановяване и изграждане на военни паметници

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници.
Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за военните паметници (ЗВП) военните паметници са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Задължение на държавата и общините е да полагат грижи за военните паметници на територията на страната и в чужбина, а съгласно чл. 11 от ЗВП органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление са длъжни да опазват предоставените им военни паметници.

В изпълнение на разпоредбите на закона ежегодно десетки общини изпращат до Областните комисии „Военни паметници“ или до Министерството на отбраната своите предложения за ремонт и възстановяване на военни паметници в лошо състояние, както и за изграждане на нови. След разглеждане на многобройните предложения от компетентната дирекция в Министерството на отбраната, беше изготвен списък по общини с военни паметници, които се нуждаят от спешен ремонт и възстановяване или предстои да бъдат изградени или завършени.

Средствата в размер на 300 000 лв. ще бъдат разпределени между общините Благоевград, Хаджидимово, Айтос, Поморие, Аксаково, Ветрино, Провадия, Суворово, Горна Оряховица, Павликени, Свищов, Белоградчик, Видин, Чупрене, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Хайредин, Габрово, Дряново, Севлиево и др.

Отпускат се 111 105 лв. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

Средствата в размер на 111 105 лв. са за изплащане на стипендии на ученици от държавни спортни, общински и частни училища за постигнати спортни успехи през второто тримесечие на 2019 г.
Разходите са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2019 г.

С допълнителни средства по бюджета на ММС се подпомага физическото възпитание и спорта в държавните спортни училища

Правителството одобри отпускането на допълнителни средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта в размер на 7 299 лв. за подпомагане на физическото възпитание и спорта в държавните спортни училища за бюджетната 2019 г.

С предоставянето на средствата се осигурява финансово подпомагане за дейностите, свързани с подготовката и участие на учениците в учебната и/или спортно-състезателната дейност и подпомогне на процеса по подмяната на амортизирани уреди и пособия, необходими за практикуване на спорт с цел създаване на трайни навици за физически активен и здравословен начин на живот.

Правителството отпусна 3,8 млн. лв. за две национални програми за развитие на образованието

Правителството одобри 3 805 969 лв. за 2019 г. по бюджетите на общините за дейности по две национални програми за развитие на образованието.
По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ се предоставят 2 139 402 лева. 751 общински образователни институции ще получат 1 124 399 лв. за подобряване на образователната среда за обучение по природни науки в общообразователната и профилираната подготовка на учениците. Със средствата ще може да се осигурят уреди, прибори, пособия, реактиви и други консумативи за експериментална работа, ще се ремонтират класни стаи и ще се закупи обзавеждане и оборудване.

735 003 лева се предоставят на 79 общински училища и 2 центъра за специална образователна подкрепа за оборудване и обзавеждане на стая за дейности по интереси, осигуряване на материали за работа в часовете, на книги и игри за децата и учениците. С 280 000 лева 7 общински центрове за специална образователна подкрепа ще могат да закупят специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, дидактически материали, консумативи и др. Те ща се използват за обучение, терапевтична и рехабилитационна работа в специализираните кабинети, за да се осигури подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

1 666 567 лева се предоставят по Национална програма „Без свободен час“ за 758 общински училища, 92 детски градини и един център за специална образователна подкрепа. Средствата са за изплащане на възнаграждения за учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги за периода 01.11.2018 г. – 30.04.2019 г.
Предложеният акт не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

Одобрена е тарифата за заплащане на предизборните предавания по БНТ и БНР при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.

Със свое постановление правителството одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предаванията по Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове в рамките на предстоящата предизборна кампания за избор на общински съветници и за кметове. Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на БНТ и БНР.

Цените на включените в тарифата форми на предизборна кампания не са променени спрямо тези, одобрени в тарифата, по която партиите са заплащали при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от месец май 2019 г., с изключение на цената за изработка на агитационен клип в регионалните радиостанции на БНР (Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали, Пловдив. Стара Загора и Шумен), която е намалена на 60 лв.

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на участниците в изборите по реда и условията, уредени в Изборния кодекс. Срокът за приемането на тарифата е не по-късно от 40 дни преди изборния ден, съгласно чл. 197 от Изборния кодекс.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството одобри продажба на недвижим имот в Икономическа зона София – Божурище, собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София. Тя ще се осъществи чрез пряко договаряне с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за изграждане на подстанция на територията на Икономическа зона София-Божурище. По този начин ще се осигурят допълнителни електрически мощности, обезпечаващи реализацията на настоящи и бъдещи инвестиционни проекти в икономическа зона София – Божурище.

За срок от 10 години на община Севлиево безвъзмездно се предоставят за управление имоти – публична държавна собственост. Имотите се намират в област Габрово, община Севлиево, село Кормянско и попадат в териториалния обхват на недвижима археологическа културна ценност „Антична и средновековна крепост „Хоталич“. С предоставянето на имотите на община Севлиево ще е възможно опазването и развитието на културното наследство и превръщането му в съществен фактор за социално-икономическото развитие на общината, както и съхранението и популяризирането на недвижимата културна ценност. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей – Севлиево.

Част от територията, върху която е изградена Водна учебна спортна база, в Несебър, се обявява за публична държавна собственост и се предоставя за управление на Националната спортна академия „Васил Левски“. Теренът е с площ 2400 кв. м и се намира в местност „Акротирия“ в Несебър.

Управляван от Министерството на земеделието и храните и горите имот – публична държавна собственост се обявява за частна държавна собственост. Имотът се намира в община Самоков, к. к. „Белчин бани“ и представлява урегулиран поземлен имот с площ от 1386 кв. м, заедно с построената в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ 150 кв. м и разгъната застроена площ 265,50 кв. м. Имотът е с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, „Югозападно държавно предприятие“ ДП – Благоевград – Териториално поделение „Държавно горско стопанство Самоков“. Сградата е в лошо състояние и се нуждае от основен ремонт, което е в икономическа тежест за поделението и стойността на ремонта е непосилен за стопанството. Стопанисването и управлението на имота се явява икономически нерентабилно за предприятието. Чрез евентуално разпореждане с него би се осигурил сериозен финансов ресурс за реализиране на други инвестиционни намерения на държавното предприятие. Промяната на статута ще създаде възможност за по-ефективното ползване на имота в бъдеще и за извършване на разпоредителни действия с него.

Министерският съвет учреди също така сервитут за прокарване на изпускателно съоръжение през предпазна дига на река Въча. То се намира в землището на с. Йоаким Груево, Община Стамболийски. Площта на имота е 27,185 дка. Сервитутът се учредява за изграждане на развъдник за риба. Съгласно Закона за държавната собственост, в имоти, които са публична държавна собственост може да се учредяват ограничени вещни права.

Одобрен е проект на меморандум за разбирателство относно създаването и поддържането на Съвместното командване на силите на НАТО в Норфолк

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство относно създаването, функционирането, окомплектоването с личен състав, финансирането, администрирането и поддържането на Съвместното командване на силите на НАТО в Норфолк (Joint Force Command Norfolk – JFCNF).
C приетото Решение на Министерския съвет се упълномощава заместник-националният военен представител в Съюзното командване по операциите на НАТО да проведе преговорите и да подпише документа. Меморандумът ще влезе в сила от датата на подписването му без последващо утвърждаване.
С подписването на Меморандума за разбирателство се регламентира участието на България в Съвместното командване на силите на НАТО в Норфолк, което е част от структурата на силите на Алианса.

С друго свое решение, правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на България, ресорните ведомства на други 18 държави и Щаба на Върховното главно командване на силите на НАТО в Европа (SHAPE) относно функционирането, окомплектоването с личен състав, финансирането, администрирането и поддръжката на Щаба на корпуса за бързо развръщане на НАТО в Италия (HQ NRDC-ITA). Съобразно новия документ, от българска страна намерението е да продължим участието си в Щаба на корпуса като заемаме една длъжност.

Одобрени са българските позиции за Втората сесия на Смесената междуправителствена българо-корейска комисия и за Петото заседание на Българо-узбекската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество

Правителството одобри позицията и състава на официалната българска делегация за Втората сесия на Смесената междуправителствена българо-корейска комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество, която ще се състои в периода 09-13 септември в Сеул, Република Корея. По време на сесията ще бъдат обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, селското стопанство, транспорта, информационните технологии и съобщенията, туризма и други области от взаимен интерес.

Одобрени са също така позицията и съставът на официалната българска делегация за участие в Петото заседание на Българо-узбекската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, което ще се проведе на 11 и 12 септември в гр. София. Ще бъдат обсъдени въпроси в основните области на двустранното сътрудничество: взаимна търговия, регионално развитие и благоустройство, туризъм, култура, енергетика, селско стопанство, транспорт, инвестиции и др. Предвижда се Комисията да набележи съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.


Източник: Епицентър

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!